5.00 to 7.00 தெய்வீக ராகம்
7.00 to 8.00 என்றும் இனியவை
8.00 to 9.00 இனிய ராகங்கள்
9.00 to 9.30 காமெடி கலக்கல்
9.30 to 10.00 ஒருபடப்பாடல்
10.00 to 12.30 அனிமேஷன் மூவி
12.30 to 1.00 மியூசிக் பாக்ஸ்/ ராகம் மியூ6
1.00 to 4.30 நேயர் விருப்பம் (போன் லைவ்)
4.30 to 5.30 ஸ்பான்சர் நிகழ்ச்சி
5.30 to 6.00 தெய்வீக ராகம்
6.00 to 7.00 ஸ்பான்சர் நிகழ்ச்சி
7.00 to 8.00 நேயர் விருப்பம் (போன் லைவ்)
8.00 to 9.00  நீலகிரி மாவட்டம் நேரடி ஒளிபரப்பு
9.00 to 12.00  திரைப்படம்
12.00 to Contd... Songs   
5.00 to 7.00 தெய்வீக ராகம்
7.00 to 8.00 என்றும் இனியவை
8.00 to 9.00 இனிய ராகங்கள்
9.00 to 9.30 காமெடி கலக்கல்
9.30 to 10.00 ஒருபடப்பாடல்
10.00 to 10.30 சுப்பர் சீன்
10.30 to 11.00 ஸ்டார் ஹிட்ஸ்
11.00 to 1.00 நேயர் விருப்பம் (போன் லைவ்)
1.00 to 4.30 திரைப்படம்
4.30 to 5.30 ஸ்பான்சர் நிகழ்ச்சி 
5.30 to 6.00 தெய்வீக ராகம்
6.00 to 7.00 ஸ்பான்சர் நிகழ்ச்சி
7.00 to 9.00 இசையோடு இணைந்து நேரடி நிகழ்ச்சி
9.00 to 12.00 திரைப்படம்
12.00 to Contd... Songs  
5.00 to 7.00 தெய்வீக ராகம்
7.00 to 8.00 என்றும் இனியவை
8.00 to 9.00 இனிய ராகங்கள்
9.00 to 9.30 காமெடி கலக்கல்
9.30 to 10.00 ஒருபடப்பாடல்
10.00 to 10.30 சுப்பர் சீன்
10.30 to 11.00 ஸ்டார் ஹிட்ஸ்
11.00 to 1.00 நேயர் விருப்பம் (போன் லைவ்)
1.00 to 4.30 திரைப்படம்
4.30 to 5.30 ஸ்பான்சர் நிகழ்ச்சி 
5.30 to 6.00 தெய்வீக ராகம் 
6.00 to 7.00 ஸ்பான்சர் நிகழ்ச்சி
7.00 to 8.00 நேயர் விருப்பம் (போன் லைவ்)
8.00 to 9.00 நேரடி நிகழ்ச்சி
9.00 to 12.00 திரைப்படம்
12.00 to Contd... Songs  
5.00 to 7.00 தெய்வீக ராகம்
7.00 to 8.00 என்றும் இனியவை
8.00 to 9.00 இனிய ராகங்கள்
9.00 to 9.30 காமெடி கலக்கல்
9.30 to 10.00 ஒருபடப்பாடல்
10.00 to 10.30 சுப்பர் சீன்
10.30 to 11.00 ஸ்டார் ஹிட்ஸ்
11.00 to 1.00 நேயர் விருப்பம் (போன் லைவ்)
1.00 to 4.30 திரைப்படம்
4.30 to 5.30 ஸ்பான்சர் நிகழ்ச்சி
5.30 to 6.00 தெய்வீக ராகம்
6.00 to 7.00 ஸ்பான்சர் நிகழ்ச்சி
7.00 to 8.00 நேரடி நிகழ்ச்சி (ஸ்பான்சர்)
8.00 to 9.00 ராகத்தின் ராகம் நேரடி நிகழ்ச்சி
9.00 to 12.00 திரைப்படம்
12.00 to Contd... Songs  
5.00 to 7.00 தெய்வீக ராகம்
7.00 to 8.00 என்றும் இனியவை
8.00 to 9.00 இனிய ராகங்கள்
9.00 to 9.30 காமெடி கலக்கல்
9.30 to 10.00 ஒருபடப்பாடல்
10.00 to 10.30 சுப்பர் சீன்
10.30 to 11.00 ஸ்டார் ஹிட்ஸ்
11.00 to 1.00 நேயர் விருப்பம் (போன் லைவ்)
1.00 to 4.30 திரைப்படம்
4.30 to 5.30 ஸ்பான்சர் நிகழ்ச்சி
5.30 to 6.00 தெய்வீக ராகம்
6.00 to 7.00 ஸ்பான்சர் நிகழ்ச்சி
7.00 to 8.00 நேரடி நிகழ்ச்சி (ஸ்பான்சர்)
8.00 to 9.00 என்னோடு விளையாடு நேரடி நிகழ்ச்சி
9.00 to 12.00 திரைப்படம்
12.00 to Contd... Songs  
5.00 to 7.00 தெய்வீக ராகம்
7.00 to 8.00 என்றும் இனியவை
8.00 to 9.00 இனிய ராகங்கள்
9.00 to 9.30 காமெடி கலக்கல்
9.30 to 10.00 ஒருபடப்பாடல்
10.00 to 10.30 சுப்பர் சீன்
10.30 to 11.00 ஸ்டார் ஹிட்ஸ்
11.00 to 1.00 நேயர் விருப்பம் (போன் லைவ்)
1.00 to 4.30 திரைப்படம்
4.30 to 5.30 ஸ்பான்சர் நிகழ்ச்சி
5.30 to 6.00 தெய்வீக ராகம்
6.00 to 7.00 ஸ்பான்சர் நிகழ்ச்சி
7.00 to 8.00 நேரடி நிகழ்ச்சி (ஸ்பான்சர்)
8.00 to 9.00 நேரடி நிகழ்ச்சி (ஸ்பான்சர்)
9.00 to 10.00 நேரடி நிகழ்ச்சி (ஸ்பான்சர்)
10.00 to 12.00 திரைப்படம்
12.00 to Contd... Songs  
5.00 to 7.00 தெய்வீக ராகம்
7.00 to 8.00 என்றும் இனியவை
8.00 to 9.00 இனிய ராகங்கள்
9.00 to 9.30 காமெடி கலக்கல்
9.30 to 10.00 ஒருபடப்பாடல்
10.00 to 10.30 சுப்பர் சீன்
10.30 to 11.00 ஸ்டார் ஹிட்ஸ்
11.00 to 1.00 நேயர் விருப்பம் (போன் லைவ்)
1.00 to 4.30 திரைப்படம்
4.30 to 5.30 ஸ்பான்சர் நிகழ்ச்சி
5.30 to 6.00 தெய்வீக ராகம்
6.00 to 7.00 ஸ்பான்சர் நிகழ்ச்சி
7.00 to 8.00 நேரடி நிகழ்ச்சி (ஸ்பான்சர்)
8.00 to 9.00 பாட்டு பாடவா (ஸ்பான்சர் )
9.00 to 12.00     திரைப்படம்
12.00 to Contd... Songs  

Copyright © 2014 ragamtv.com. All Rights Reserved